,,აშშ-ში პრემიერის ვიზიტი დაგეგმილი არ ყოფილა, ეს სპეკულაციაა”
მთავრობის პრესსამსახური

,,აშშ-ში პრემიერის ვიზიტი დაგეგმილი არ ყოფილა, ეს სპეკულაციაა"მთავ­რო­ბის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ის პრეს­სამ­სა­ხუ­რის გან­მარ­ტე­ბით, პრე­მი­ერის ვი­ზი­ტი აშშ-ში და­გეგ­მი­ლი არ ყო­ფი­ლა და სპე­კუ­ლა­ცი­აა იმის მტკი­ცე­ბა, თით­ქოს ვი­ზი­ტი ჩა­ი­შა­ლა და კონგრესმენებმა მასთან შეხვედრა არ ისურვეს.

_გვსურს გან­ვმარ­ტოთ, რომ აშშ-ში პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრის ვი­ზი­ტი და­გეგ­მი­ლი არ ყო­ფი­ლა. ცალ­კე­უ­ლი პი­რე­ბის მიერ გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცია წარ­მო­ად­გენს სიც­რუ­ეს და მი­ზან­მი­მარ­თულ დე­ზინ­ფორ­მა­ცი­ას. პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრის ვი­ზი­ტე­ბის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ას პრეს­სამ­სა­ხუ­რი წი­ნას­წარ ავ­რცე­ლებს. ამ შემ­თხვე­ვა­ში კი მსგავ­სი რამ არ ყო­ფი­ლა, შე­სა­ბა­მი­სად, სრუ­ლი სპე­კუ­ლა­ცი­აა იმის მტკი­ცე­ბა, თით­ქოს პრე­მი­ე­რის და­გეგ­მი­ლი ვი­ზი­ტი აშშ-ში, ჩა­ი­შა­ლა, – გა­ნა­ცხა­დეს მთავ­რო­ბის პრე­სამ­სა­ხურ­ში