ჩვენ შესახებ

sarkenews.ge არის ჟურნალ ”სარკის” ვებგვერდი.

ვებგვერდი მუშაობს 2017 წლის დეკემბრიდან.

sarkenews.ge ხელმძღვანელობს თავისუფალი მედიის პრინციპებით.

საკონტაქტო ტელეფონი: 599309389