ჯიმ ობრაიენი: „იქნება ფინანსური სანქციები პასუხისმგებელ პირებსა და მათი ოჯახის წევრებზე“

ჯიმ ობრაიენი: „იქნება ფინანსური სანქციები პასუხისმგებელ პირებსა და მათი ოჯახის წევრებზე“ამე­რი­კის შე­ერ­თე­ბუ­ლი შტა­ტე­ბის სა­ხელ­მწი­ფო მდივ­ნის თა­ნა­შემ­წემ ევ­რო­პი­სა და ევ­რა­ზი­ის სა­კი­თხებ­ში ჯიმ ობ­რა­ი­ენ­მა პრეს­კონ­ფე­რენ­ცი­ა­ზე განაცხადა, რომ თუ რუსული კანონი „წინ წავა“, სანქციები დაწესდება პასუხისმგებელი პირებისა და მათი ოჯახის წევრების მიმართ.

-თუ დე­მონ­სტრა­ცი­ე­ბი გაგ­რძელ­დე­ბა, გვსურს, რომ ის მშვი­დო­ბი­ა­ნი იყოს და გვსურს, რომ პო­ლი­ცი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლო­ბა იყოს მშვი­დო­ბი­ა­ნი, გვინ­და, რომ არ იყოს და­ში­ნე­ბის ფაქ­ტე­ბი დე­მონ­სტრან­ტე­ბი­სა თუ სხვე­ბის, იქ­ნე­ბა ეს თა­ვად აქ­ცი­ა­ზე, მათ სახ­ლებ­ში თუ მათი ქო­ნე­ბის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გოდ, რო­გორც ეს იყო უკა­ნას­კნე­ლი დღე­ე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში. და­ში­ნე­ბა­ზე პა­სუ­ხის­მგე­ბე­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი უნდა მო­ი­ძებ­ნონ და სა­მარ­თალ­ში იქ­ნან მი­ცე­მულ­ნი.

თუ კა­ნო­ნი წინ წა­ი­წევს ევ­რო­კავ­ში­რის ნორ­მებ­თან შე­სა­ბა­მი­სო­ბის გა­რე­შე და თუ ამ­გვა­რი რი­ტო­რი­კა ამე­რი­კის შე­ერ­თე­ბუ­ლი შტა­ტე­ბი­სა და სხვა პარტნი­ო­რე­ბის მი­სა­მარ­თით გაგ­რძელ­დე­ბა, ვფიქ­რობ, ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი რის­კის ქვეშ დად­გე­ბა. რამ­დე­ნი­მე მა­გა­ლითს შე­მოგ­თა­ვა­ზებთ – ამე­რი­კის შე­ერ­თე­ბულ შტა­ტებს აქვს და­ახ­ლო­ე­ბით 319 მი­ლი­ო­ნი დო­ლა­რის დახ­მა­რე­ბა, რომ­ლის და­ხარ­ჯვა­საც ვგეგ­მავთ სა­ქარ­თვე­ლოს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას­თან, ნა­ხე­ვარს სამ­ხედ­რო დახ­მა­რე­ბის­თვის, მე­სა­მე­დის და­ხარ­ჯვას ვგეგ­მავთ ეკო­ნო­მი­კუ­რი გან­ვი­თა­რე­ბის­თვის სა­ჭი­რო პრო­ექ­ტე­ბი­სა და ასე­ვე ინ­სტი­ტუ­ცი­ე­ბის მშე­ნებ­ლო­ბის­თვის და სა­მო­ქა­ლა­ქო სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თვის. ყვე­ლა­ფე­რი ეს უნდა გა­და­ი­ხე­დოს, თუ ჩვენ ახლა გან­ვი­ხი­ლე­ბით რო­გორც მო­წი­ნა­აღ­მდე­გე და არა პარტნი­ო­რე­ბი…

თუ ეს კა­ნო­ნი წინ წავა ისე, რომ შე­სა­ბა­მი­სო­ბა­ში არ მოვა ევ­რო­კავ­ში­რის ნორ­მებ­თან და ძირი გა­მო­ე­თხრე­ბა დე­მოკ­რა­ტი­ას, იქ­ნე­ბა მშვი­დო­ბი­ა­ნი დე­მონ­სტრან­ტე­ბის წი­ნა­აღ­მდეგ ძა­ლა­დო­ბა, მა­შინ ჩვენ ვი­ხი­ლავთ ამე­რი­კის შე­ერ­თე­ბუ­ლი შტა­ტე­ბის მიერ და­წე­სე­ბულ შე­ზღუდ­ვებს, იქ­ნე­ბა ეს ფი­ნან­სუ­რი თუ სა­მოგ­ზა­უ­რო შე­ზღუდ­ვე­ბი იმ პი­რებ­ზე და მათი ოჯა­ხის წევ­რებ­ზე, რომ­ლე­ბიც პა­სუ­ხის­მგებ­ლე­ბი იქ­ნე­ბი­ან ამ ქმე­დე­ბებ­ზე…

ამ რა­ღა­ცებს იმი­ტომ არ ვამ­ბობ, რომ მსურს ეს მოხ­დეს, არა­მედ მსურს, რომ სა­ქარ­თვე­ლოს ჰქონ­დეს გან­გრძო­ბი­თი მშვი­დო­ბი­ა­ნი გზა ევ­რო­კავ­ში­რი­სა და ნა­ტო-ს­კენ. იმე­დი გვაქვს, რომ ამ გზა­ზე კვლავ და­ი­წყე­ბა დღეს სი­ა­რუ­ლი და თუ ასე არ მოხ­დე­ბა, მა­შინ აღ­ნიშ­ნულ სა­კი­თხებს ძა­ლი­ან სწრა­ფად გა­დავ­ხე­დავთ, – აცხა­დებს ის.