,,7 წლის ბიჭი შეშუპდა და ძლივს მოასწრეს კლინიკამდე” – რა საფრთხეს უქმნიან დედები შვილებს რწყილების წამლით

,,,7 წლის ბიჭი შეშუპდა და ძლივს მოასწრეს კლინიკამდე" - რა საფრთხეს უქმნიან დედები შვილებს რწყილების წამლით,,SOS ქა­ლაქ­ში ბავ­შვე­ბის ჩუმი სიკ­ვდი­ლია! და მას უცო­დი­ნრო­ბა ჰქვია!” – დაწერა ფეისბუქში თეონა წურწუმიამ. საქმე ეხება რწყილებისთვის განკუთვნილ ,,ბარსს”, რომელსაც დედები ტილებისთვის ხმარობენ და არ იციან, რომ შეიძლება ყველაფერი ძალიან ცუდად დამთავრდეს.

ზოო-ინ­ვენ­ტა­რი­სა და მე­დი­კა­მენ­ტე­ბის იმ­პორ­ტი­ორ მსხვილ კომ­პა­ნი­ა­ში ამბები.ჯი-ს გა­ნუ­ცხა­დეს, რომ „ბარ­სი­ზე“ მო­თხოვ­ნა საკ­მა­ოდ მა­ღა­ლია. მა­თი­ვე გან­მარ­ტე­ბით, კომ­პა­ნი­ას მი­მარ­თა­ვენ ისე­თი მომ­ხმა­რებ­ლე­ბიც, რო­მელ­თაც პრე­პა­რა­ტის გა­მო­ყე­ნე­ბა ადა­მი­ან­ზე სურთ.

-ეს პრე­პა­რა­ტი ჩვენს ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ას შე­მო­აქვს და მო­თხოვ­ნა ნელ-ნელა გა­ი­ზარ­და, მაგ­რამ თუ ვინ­მე პირ­და­პირ გვე­უბ­ნე­ბა, რომ ადა­მი­ა­ნის­თვის, ბავ­შვის­თვის მი­აქვს, არა­ვი­თარ შემ­თხვე­ვა­ში არ ვა­ტანთ და ყვე­ლას ვე­უბ­ნე­ბით, რომ არ შე­იძ­ლე­ბა. თუმ­ცა თუ მომ­ხმა­რე­ბელს „ბარ­სი“ ისე მი­აქვს, რომ მისი მოხ­მა­რე­ბის შე­სა­ხებ საქ­მის კურ­სში არ ჩაგ­ვა­ყე­ნა, ჩვენ არაფ­რის გა­კე­თე­ბა არ შეგ­ვიძ­ლია.

ყო­ველ­თვის ვე­უბ­ნე­ბით შე­ზღუდ­ვე­ბის შე­სა­ხებ, რომ მისი გა­მო­ყე­ნე­ბა არ შე­იძ­ლე­ბა, როცა ცხო­ვე­ლი არის და­ა­ვა­დე­ბუ­ლი. პრე­პა­რა­ტი ორ­გა­ნიზ­მში შე­დის სი­თხის სა­ხით და კლავს პა­რა­ზი­ტებს, ამი­ტომ მისი ადა­მი­ან­ზე გა­მო­ყე­ნე­ბა ნამ­დვი­ლად საფრ­თხის­შემ­ცვე­ლია, – გან­მარ­ტეს ვე­ტაფ­თი­აქ­ში.

მე­დი­ცი­ნის მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა დოქ­ტო­რი, პრო­ფე­სო­რი ინგა მა­მუ­ჩიშ­ვი­ლი, რო­მელ­საც ყო­ველ­დღი­უ­რად ათო­ბით ბავ­შვთან აქვს შე­ხე­ბა, ამბები.ჯი-ს რამ­დე­ნი­მე შემ­თხვე­ვის შე­სა­ხებ უამ­ბობს, რო­მე­ლიც „ბარ­სის“ გა­მო­ყე­ნე­ბის შე­დე­გად დად­გა:

-7 წლის ბი­ჭის შემ­თხვე­ვა მი­ვი­და ანა­ფი­ლაქ­სი­ურ შო­კამ­დე, რო­მე­ლიც იყო უძ­ლი­ე­რე­სი ალერ­გი­უ­ლი რე­აქ­ცია. რო­გორც კი და­მი­რე­კეს და მი­თხრეს, რომ ბავ­შვი შე­შუპ­და და ძი­ლი­ა­ნო­ბა სჭირ­და და გან­მი­მარ­ტეს, რომ 15 წუ­თით ადრე „ბარ­სი“ წა­უს­ვეს, მო­მენ­ტა­ლუ­რად გა­და­ვაყ­ვა­ნი­ნე სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში.

პა­ცი­ენ­ტმა ძლივს მი­ას­წრო კლი­ნი­კამ­დე, რად­გან შე­იძ­ლე­ბო­და შემ­თხვე­ვა ლე­ტა­ლუ­რად დას­რუ­ლე­ბუ­ლი­ყო. წარ­მო­იდ­გი­ნეთ, ასე­თი ალერ­გი­უ­ლი რე­აქ­ცია ბავ­შვს წას­მი­დან და­ახ­ლო­ე­ბით 15 წუთ­ში გა­ნუ­ვი­თარ­და, – იხ­სე­ნებს ინგა მა­მუ­ჩიშ­ვი­ლი. მი­სი­ვე თქმით, კი­დევ ერთ შემ­თხვე­ვა­ში, 5 წლის გო­გო­ნას „ბარ­სის“ წას­მის შემ­დეგ, რამ­დე­ნი­მე წუთ­ში ბუ­დობ­რი­ვი თმის ცვე­ნა და­ე­წყო:

-გო­გო­ნას თმის გამ­ყოფ ხაზ­ში ანუ კან­ზე, სა­დაც „ბარ­სი“ და­ას­ხეს, და­ე­წყო თმის ბუ­დობ­რი­ვი ცვე­ნა. სა­ბედ­ნი­ე­როდ, არ­ც ერ­თი შემ­თხვე­ვა არ დას­რულ­და ლე­ტა­ლუ­რად, რად­გან დრო­უ­ლად მი­მარ­თეს ექიმს, მშობ­ლებ­მა ბავ­შვებს შე­ამ­ჩნი­ეს უჩ­ვე­უ­ლო მდგო­მა­რე­ო­ბა. შე­ამ­ჩნი­ეს, რომ ყუ­რე­ბის არე­ებ­ში ბავ­შვს და­ე­წყო შე­შუ­პე­ბა. არ­სე­ბობს ასე­თი და­უ­ყოვ­ნებ­ლივ გან­ვი­თა­რე­ბა­დი ალერ­გი­უ­ლი რე­აქ­ცი­ე­ბი. პრე­პა­რა­ტი ორ­გა­ნიზ­მში ძა­ლი­ან სწრა­ფად იწო­ვე­ბა, მავ­ნე ნივ­თი­ე­რე­ბე­ბი გა­და­დის სის­ხლში და გან­სა­კუთ­რე­ბით კი, პრე­პა­რატ­ში არ­სე­ბუ­ლი შე­და­რე­ბით დიდი ოდე­ნო­ბით ფიპ­რო­ნი­ლი იწ­ვევს ასეთ რე­აქ­ცი­ებს, – გან­მარ­ტა პე­დი­ატრმა.

ინგა მა­მუ­ჩიშ­ვი­ლის თქმით, პრე­პა­რა­ტის ნე­ბის­მი­ე­რი ოდე­ნო­ბით ბავ­შვზე გა­მო­ყე­ნე­ბა არის და­უშ­ვე­ბე­ლი.

-ეს პრე­პა­რა­ტი ძუ­ძუმ­წოვ­რე­ბის­თვის არის შექ­მნი­ლი. ადა­მი­ა­ნე­ბი ამ­ბო­ბენ, „რა მოხ­და, ჩვენც ხომ ძუ­ძუმ­წოვ­რებს ვე­კუთ­ვნით“, მაგ­რამ წარ­მო­უდ­გე­ნე­ლია ამის გა­მო­ყე­ნე­ბა ადა­მი­ა­ნებ­ზე, იმი­ტომ, რომ შე­ი­ცავს ისეთ მავ­ნე ნივ­თი­ე­რე­ბას, რო­გო­რი­ცაა ფიპ­რო­ნი­ლი…

ადრე გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი იყო ასე­თი შე­ხე­დუ­ლე­ბა, რომ პე­დი­კუ­ლო­ზი, ანუ და­ტი­ლი­ა­ნე­ბა აუ­ცი­ლებ­ლად და­უ­ბა­ნელ და მო­უვ­ლელ თმა­ში უნდა ყო­ფი­ლი­ყო. ტი­ლებ­მაც შე­იც­ვა­ლეს სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი პი­რო­ბე­ბი და სუფ­თა, და­ბა­ნილ თმა­შიც ვრცელ­დე­ბი­ან. რა თქმა უნდა, ეს პრობ­ლე­მა მო­მაკ­ვდი­ნე­ბე­ლი არ არის, მაგ­რამ ტი­ლებ­მა შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ონ დაკ­ბე­ნა, კა­ნის გა­ღი­ზი­ა­ნე­ბა.

თუ ბავ­შვი გა­და­მე­ტე­ბუ­ლად იფხანს თავს, ზა­ფხულ­ში დიდი თმა აქვს და თავი უხურ­დე­ბა (ეს პი­რო­ბე­ბი მოს­წონთ ტი­ლებს გავ­რცე­ლე­ბის­თვის), აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა გა­და­ა­მოწ­მონ მშობ­ლებ­მა და თვი­თონ აღ­მო­ა­ჩე­ნენ, აწუ­ხებს თუ არა ბავ­შვს და­ტი­ლი­ა­ნე­ბა, – აღ­ნიშ­ნა პე­დი­ატრმა.

პრო­ფე­სო­რი ცალ­სა­ხად ურ­ჩევს მშობ­ლებს, რომ ბავ­შვე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, თუნ­დაც პე­დი­კუ­ლო­ზის­გან თა­ვის და­საღ­წე­ვად, პრე­პა­რა­ტე­ბი ძა­ლი­ან ფრთხი­ლად შე­არ­ჩი­ონ.

ამბები.ჯი