ვის შეეხება რეგულაციები, რომლებიც 19 ივლისიდან ამოქმედდება

ვის შეეხება რეგულაციები, რომლებიც 19 ივლისიდან ამოქმედდებასა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბის დად­გე­ნი­ლე­ბა­ში ცვლი­ლე­ბე­ბის მი­ხედ­ვით, ტრე­ნინ­გებ­ზე, კონ­ფე­რენ­ცი­ებ­სა და სე­მი­ნა­რებ­ზე მო­ნა­წი­ლე­თა დას­წრე­ბა მხო­ლოდ წი­ნას­წა­რი PCR ტეს­ტი­რე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე იქ­ნე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლი.

იკ­რძა­ლე­ბა ბა­ნა­კის ტი­პის შეკ­რე­ბე­ბი, მათი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­უ­ლი ფორ­მე­ბი­სა და ჩა­ტა­რე­ბის ად­გი­ლის მი­უ­ხე­და­ვად. 18 წლამ­დე ასა­კის მო­ზარ­დე­ბის სპორ­ტუ­ლი ტუ­რი­ნი­რე­ბი­სა და სას­წავ­ლო-საწ­ვრთნე­ლი შეკ­რე­ბე­ბის ჩა­ტა­რე­ბა და­საშ­ვე­ბია მხო­ლოდ ყვე­ლა მო­ნა­წი­ლის წი­ნას­წა­რი PCR ტეს­ტი­რე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე. დად­გე­ნი­ლე­ბა მიმ­დი­ნა­რე წლის 19 ივ­ლი­სი­დან ამოქ­მედ­დე­ბა