,,მომავალი კვირიდან მილიონობით არალეგალს გავაძევებთ ამერიკიდან” – ტრამპი

,,მომავალი კვირიდან მილიონობით არალეგალს გავაძევებთ ამერიკიდან" - ტრამპიამე­რი­კის შე­ერ­თე­ბუ­ლი შტა­ტე­ბის სა­ი­მიგ­რა­ციო სამ­სა­ხუ­რე­ბი არა­ლე­გა­ლუ­რად მცხოვ­რე­ბი პი­რე­ბის ქვეყ­ნი­დან დე­პორ­ტა­ცი­ის პრო­ცესს იწყე­ბენ. პრე­ზი­დენტ დო­ნალდ ტრამ­პის თქმით, აშშ-დან მი­ლი­ო­ნო­ბით ადა­მი­ანს გა­ა­ძე­ვე­ბენ.

„მო­მა­ვალ კვი­რას სა­ი­მიგ­რა­ციო სამ­სა­ხუ­რე­ბი აშშ-ში მყო­ფი მი­ლი­ო­ნო­ბით არა­ლე­გა­ლი უცხო­ე­ლის გან­დევ­ნას და­ი­წყებს, რომ­ლებ­მაც აშშ-ში უკა­ნო­ნო გზით შე­მო­აღ­წი­ეს. მექ­სი­კა, ეფექ­ტი­ა­ნი სა­ე­მიგ­რა­ციო კა­ნო­ნე­ბის წყა­ლო­ბით, ხალ­ხს მა­ნამ­დე აჩე­რე­ბენ, ვიდ­რე ჩვენს სამ­ხრე­თის სა­ზღვარს მო­აღ­წე­ვენ. შე­თან­ხმე­ბის გა­სა­ფორ­მებ­ლად გვა­ტე­მა­ლაც ემ­ზა­დე­ბა.

ერ­თა­დერ­თი, ვინც არა­ფერს აკე­თებს, დე­მოკ­რა­ტე­ბი არი­ან კონ­გრეს­ში. მათ მხა­რი უნდა და­უ­ჭი­რონ ხარ­ვე­ზე­ბის აღ­მო­ფხვრას და სა­ზღვრებ­თან არ­სე­ბუ­ლი კრი­ზი­სი მალე დას­რულ­დე­ბა,“ – წერს ტრამ­პი „ტვი­ტერ­ზე“.

ამბები.ჯი

დატოვეთ თქვენი კომენტარი